คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวไตรสิกขา

Main Article Content

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม นุชิต วชิรวุฑฺโฒ

บทคัดย่อ

การพัฒนานักศึกษามีความสำคัญต่อสถาบันอุดมศึกษาจะทำให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการวิชาชีพ สติปัญญา สังคมอารมณ์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ในปัจจุบันแนวทางการพัฒนานักศึกษาเป็นที่ยอมรับในวงการการอุดมศึกษาโดยทั่วไป บทความนี้จะนำเสนอในประเด็นดังนี้ 1) ความสำคัญของการพัฒนานักศึกษา 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนานักศึกษา 3) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา 4) การพัฒนาคุณลักษณะตามหลักไตรสิกขา และ 5) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวไตรสิกขา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2543). การจัดการเครือข่ายกลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ชัคเชสมีเดีย.

ธิดารัตน์ บุญนุช. (2525). การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ : การประเมินเชิงวิเคราะห์และการสอนทิศทางใหม่. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรชุลี อาชวอำรุง. (2541). กระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลก. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2557). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. (พิมพ์ครั้งที่ 40). กรุงเทพมหานคร: ผลิธัมม์.

พระมหากิตติณัฏฐ์ สุกิตฺติเมธี. (2564). การวิเคราะห์แนวทางงดเว้นจากความเสื่อมในปราภวสูตร. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1), 84-95.

ยนต์ ชุ่มจิต. (2541). ความเป็นครู. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์.

เริงรณ ล้อมลาย และสุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล. (2563). แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาในบริบทของการศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(3), 357-366.

สำเนาว์ ขจรศิลป์. (2538). มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Chiu, L., Emblen, J. D., Hofwegen, L. V., Sawatzky, R., & Meyerhoff, H. (2004). An integrative review ofthe concept of spirituality in the health sciences. Western Journal of Nursing Research, 26(4): 405-428.

Phrapalad Somchai Damnoen, et. al. (2021). An Analysis of the Economic Solutions as in the Kutadanta Sutta: A Case Study of Chim Shop Chai Project. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(8), 2949–2953.