การประเมินศักยภาพและความต้องการของชุมชน รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย

Main Article Content

สมพงษ์ เกษานุช
ชื่นนภา หนันแดง
พระมหาสมเด็จ อัตสาร
พระจำนงค์ ผมไผ
คิด วรุณดี

บทคัดย่อ

        บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพศักยภาพทั่วไปและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่จังหวัดหนองคาย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้แทนชุมชน จำนวน 483 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) แบบสำรวจรายการ ประเภทเลือกตอบ (Check List) และ 2) แบบสอบถาม ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.912 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Description Method) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป


        ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย  โดยภาพรวมอยุ่ในระดับมาก (ร้อยละ 70.27) และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างชุมชนและผู้นำในชุมชน และด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านเศรษกิจและกลุ่มอาชีพในชุมชน และด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว และอยู่ในระดับน้อย จำนวน 1 ด้าน  คือ ด้านสังคมและองค์กรทางสังคม โดยประชาชนในพื้นที่มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.96)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2559). คู่มือแนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข.

เชียรช่วง กัลยาณมิตร, สุชาย ธนวเสถียร, ณรงค์ศักดิ์ บุลสวุรรณ, ศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ, เดชา นิตยนุภาพ, ธนกฤต หวังดำรงวงศ์, และอภิภู ธนการอรนลิน. (2558). รายงานผลการศึกษาเรื่องเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย. หนองคาย: ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย.

ปกรณ์ บุญล้อม. (2560). การขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด. (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

พัชราภรณ์ หลักทอง. (2560). สภาพปัญหาและแนวทางจัดการความขัดแย้งในชุมชนของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี. (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

รังสรรค์ สิงหเลิศ. (2551). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน. นนทบุรี: 21 เซ็นจูร.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ. (2559). เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ. (2561). นโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่.

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย. (2561). รายงานสถิติจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2561. หนองคาย: สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย.