ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ เขตลาดกระบัง เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

Main Article Content

ภณสิทธ์ อ้นยะ

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ เขตลาดกระบังที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเพื่อศึกษาความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวริมคลองประเวศบุรีรมย์ เขตลาดกระบัง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ เขตลาดกระบัง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ Independent Samples t-test และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่าด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการดำเนินการและการปฏิบัติการ พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการ อยู่ในระดับน้อย และจากการศึกษาความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวริมคลองประเวศบุรีรมย์พบว่า อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ส่วนเพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมการท่องเที่ยว. (2561). แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561–2564. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วีไอพี ก็อปปี้ปริ้น.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). สถิติสำหรับงานวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา. (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา :

อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี.

คมลักษณ์ สงทิพย์. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน้ำวัดตะเคียน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

วิกิพีเดีย. (2562). ข้อมูลคลองประเวศบุรีรมย์. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2562. จาก https://th.wiki pedia.org/wiki/ข้อมูลคลองประเวศบุรีรมย์.

สำนักงานเขตลาดกระบัง. (2562). จำนวนประชากรในชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์. สืบค้น 13 พฤศจิกายน 2562. จาก http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000095/ lkdo/download/3.pdf.

เสาวคนธ์ เหลืองทองคำ, และเสรี วงษ์มณฑา. (2558) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 11(1), 19-29.