การพัฒนาทักษะซอฟต์สกิลด้วยการดำเนินโครงการจิตอาสาตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา

Main Article Content

ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์

บทคัดย่อ

          มนุษย์ในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสังคมที่ซับซ้อน มีเรื่องราวที่หลากหลายเกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว อาจทำให้สติปัญญา จิตวิญาณ และพฤติกรรมมีปัญหาหรือขาดประสิทธิภาพในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาทักษะทางสังคมหรือที่เรียกว่า ซอฟต์สกิล (Soft Skill)


          ผู้เขียนจึงนำเสนอการพัฒนาทักษะซอฟต์สกิล (Soft Skills) ด้วยการดำเนินโครงการจิตอาสาตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา อันเป็นกระบวนการที่มีลักษณะคล้ายกงล้อ โดยมี 3 ชั้น ชั้นที่ 1 แกนกลาง คือกิจกรรมที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนา ชั้นที่ 2 กงล้อชั้นใน คือการตระหนักรู้ตัวตนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายใน และชั้นที่ 3 กงล้อชั้นนอก คือการเปลี่ยนแปลงภายนอกเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง อันมีคุณค่าต่อสังคม ผ่านความเข้าใจในตนเองจนเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในและนำไปสู่การเข้าใจผู้อื่นจนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกและสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ชนาพร ขันธบุตร. (2560). สรุปความรู้เรื่องการทำงานเป็นทีม. สืบค้น 13 พฤศจิกายน 2563. จาก

http://www.libarts.mju.ac.th/LibDocument/KM/Tech.

ชโลทร โชติกีรติเวช และวัลลภา อารีรัตน์. (2560). ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25. วารสารวิจัยมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, (5)1, 44-52.

ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ. (2551). หนังสือรวบรวมบทความการประชุมวิชาการประจำปี 2551 เรื่องจิตตปัญญาศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล.

ปราณี อ่อนศรี. (2557). จิตตปัญญาศึกษา: การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21. วารสารพยาบาลทหารบก, 15(1), 7-11.

มนตรี อินตา. (2562). SOFT SKILLS: ทักษะที่จําเป็นสู่ความเป็นมืออาชีพของครูยุคใหม่. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์, 20(1), 153-167.

วิทวัส เพ็ญภู่, เสรี ชัดแช้ม, และพุฒิชาดา จันทะคุณ. (2563). การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน: ทักษะที่สำคัญอันดับแรกของศักยภาพมนุษย์ในศตวรรษที่ 21. วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies, 14(1), 253-267.

วีระชัย ภักดีจอหอ. (2555). ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำคัญอย่างไร. สืบค้น 13 พฤศจิกายน 2563. จาก https://www.gotoknow.org/posts/353695.

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. (2552). จิตตปัญญาศึกษา คืออะไร. นครปฐม: โครงการเอกสารวิชาการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

สถาบันดำรงราชานุภาพ. (2553). การบริหารเวลา (Time Management). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย. (2562). RETHINKING THE FUTURE. กรุงเทพมหานคร: สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย.

สลักจิต ตรีรณโอภาส. (มปป.). จิิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้. สืบค้น 13 พฤศจิกายน 2563. จาก http://edu.psru.ac.th/2011/pdf/Jitta.pdf.

สุพรรณิการ์ ชนะนิล์, วิภา ชัยสวัสดิ์, พันธ์ทิพา คนฉลาด, และปิยะธิดา ชนะพันธ. (2563). การสํารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ Soft Skills ด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูดของนักศึกษาครู ในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 12(1), 19-36.

สุเมธ แสงนิ่มนวล. (2552). ภาวะผู้นำกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: ส.เจริญ การพิมพ์.