วิจัยบนฐานแห่งหลักการสร้างความสุขและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

Main Article Content

ปริณุต ไชยนิชย์
เรืองสิน ปลื้มปั่น

บทคัดย่อ

                 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ถือเป็นการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน เพื่อได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคณะวิจัย ชุมชนและแกนนำชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอนบนหลักการสร้างความสุขตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบและร่วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ จึงไม่แปลกที่หลายคนเข้าใจว่า ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เหตุใดถึงดูจะไม่มีขอบเขต คงเพราะว่ารูปแบบการวิจัยเช่นนี้สร้างความรู้ได้ไม่สิ้นสุดและนำไปสู่ความสัมพันธ์ในภาคสนาม ที่สำคัญนักวิจัยเองยังได้รับสุนทรียะหรือหลักการสร้างความสุขจากวงจรอันเกิดจากการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

จุฑาทิพย์ พิทักษ์. (2555). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเรื่องเพศวิถีของวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริณุต ไชยนิชย์. (2563). การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤตด้วยการเสริมพลังอำนาจตนเองกรณีศึกษา สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “จิตสดใสแม้กายพิการ” ของอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ. 16(2), 113-123.
วรรณดี สุทธินรากร. (2559). การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการทางจิตสำนึก.กรุงเทพมหานคร: สยามปริทัศน์.
Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1980). Participations place in rural development: Seeking clarity through specificity. New York: World Developments.
Cooperrider, D. L., & Whitney, D. (1999). Collaborating for change: Appreciative inquiry. Oakland, CA: Berrett-Koehler.
Freire, P. (2017). Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra.
Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1982). Dialectic of enlightenment. New York: Continuum.
Kemmis, s. and McTaggert, R. (1988). The Action Research planner. (3rd ed.). Geelong, Victoria, Australia: Deakin University Press.
Park, C. L. (2003). The Psychology of religion and positive psychology. Psychology of Religion. American Psychological Association 35, 28(4), 1-20.
Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York, NY: Atria Books.
Stringer, E. T. (2007). Action Research. (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.