พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Main Article Content

พรทิพย์ ช่วยเพล
นันทยา คงประพันธ์
สุภาวดี เผือกฟัก

บทคัดย่อ

                  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่


                   ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ2) ผลการเปรียบเทียบสรุปได้ดังนี้ 1) นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้านความบันเทิงแตกต่างกัน 2) นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวมและด้านการศึกษาแตกต่างกัน 3) นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวม ด้านการศึกษา และด้านความบันเทิงแตกต่างกัน4) นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 5) นักศึกษาที่มีรายได้ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษานี้ชี้ให้ถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงบวกและสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและดำเนินชีวิตประจำวัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จอมพล เล้ารุ่งเรือง. (2561). พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีศึกษา :นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชเนตตี สยนานนท์. (2555). พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.
นุชรัตน์ นุชประยูร. (2559). การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันของนักศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 10(2), 93-101.
พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา. (2561). พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับพิเศษ), การประชุมพยาบาลครั้งที่ 25. 120-124.
รติบดี สิทธิปัญญา. (2562). รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.วารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงห์นครสวรรค์, 7(2), 124-132.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2563). การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA). (2562). รายงานการสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยประจำปี 2562. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2563. จาก https://www.etda.or.th/getattach ment/b84e7b95-e4c2-47a2-81c2-f6bf0fb922f7.