การศึกษาผลกระทบทางสังคมของประชาชนจากการจัดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

ชนิดาภา กระแจะจันทร์

บทคัดย่อ

                     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสังคม ผลกระทบทางสังคม และแนวทางในปรับปรุงแก้ไขผลกระทบทางสังคมจากการจัดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ครัวเรือน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญรวมทั้งสิ้น 15 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา


                    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ทั้งนี้เนื่องมาจากในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวจะนำเงินมาใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการเช่าที่พัก การซื้ออาหาร หรือแม้กระทั้งการซื้อของฝาก จึงเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านในบริเวณนั้นมีรายได้มากขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ในด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พบว่า เกิดปัญหาขยะที่มีจำนวนมากขึ้น รวมทั้งปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว และปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม


                    ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย คือ รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการศึกษา และปลูกฝังจิตสานึกของคนในชาติต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยแทรกการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไว้ในหลักสูตรทุกระดับ และสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นในระดับอุดมศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จุมพล สวัสดิยากร. (2560). ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อประชาชน. ใน รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยบูรพา.
นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์. (2562). ผลกระทบทางการท่องเที่ยวต่อชุมชนรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬษและสุขภาพ, 20(2), 140.
ศุภธิดา ก้อนศิลา. (2555). ผลกระทบจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาสามพันโบก ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธ์ิไทรจังหวัดอุบลราชธานี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ). ขอนแก่น: มหาวทิยาลัยขอนแก่น.
Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd Ed.) New York: Harper and Row Publications.