การวิเคราะห์ความกำกวมและความคลุมเครือ ในมุกตลกภาษาอังกฤษที่พบในสื่อสังคมออนไลน์

Main Article Content

ปรเมศ คำลือ
พิชญ์สินี เสถียรธราดล

บทคัดย่อ

                     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาในมุกตลกภาษาอังกฤษซึ่งพบได้จากสื่อสังคมออนไลน์ และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ภาษาในมุกตลกภาษาอังกฤษว่ามีการใช้รูปแบบใดมากที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลมุกตลกจากสื่อสังคมออนไลน์อาทิ เฟซบุ๊ค อินสตราแกรม และทวิตเตอร์ โดยคัดเลือกมุกตลกที่มีจำนวนไลค์ (likes) มากกว่า 10,000 ครั้ง และจำนวนแชร์ (shares) หรือจำนวนการแสดงความคิดเห็น (comments) มากกว่า 1,000 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 100 มุก โดยเริ่มเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16–22 ธันวาคม 2562 ผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิดเรื่องความคลุมเครือ (Vagueness) และความกำกวม (Ambiguity) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า มุกตลกในภาษาอังกฤษจำนวน 48 % เกิดขึ้นจากการใช้ภาษาคลุมเครือ 46 % เกิดขึ้นจากการใช้ภาษากำกวม และ 6% เกิดขึ้นจากการใช้ภาษาในรูปแบบอื่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chatvikanet, R. (2010). Potentiality of Gags and Humour in Television Programmes. Master of Communication Arts thesis, Chulalongkorn University.
Dynel, M. (2009). Beyond a Joke: Types of Conversational Humour. Language and Linguistics. 3(5), 1284–1299.
Friedrich, G. (2017). On the Difference between Ambiguity, Vagueness, and Indeterm inacy. Retrieved December 20, 2019 from https://www.researchgate.net/ publication/316993788_On_the_Difference_Between_Ambiguity_Vagueness_and_Indeterminacy/link/5bb344aa92851ca9ed33fd81/download.
Jaroenkiatboworn, K. (2005). A Discourse Analysis of Jokes in Thai. Ph.d. in Linguisitcs dissertation, Chulalongkorn University.
Kadłub, M. (2017). Sources of Ambiguity in Language. Studia Anglica Resoviensia. 14. 44-57.
Kempson, R. (1999). Semantics Theory (digital printing). Cambridge: The press syndicate of the University of Cambridge.
Lutfi, A. (2019). A Semantic Pragmatic Study of English Jokes. Al-Adab Journal, 1(116), 1- 16. Retrieved November 7, 2020 from https://doi.org/10.31973/aj.v1i116.472.
Mina, P. (2018). The Strategies of Creating Humor in Thai Television Programs. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 11(3), 2003-2013.
Pawestri, N. & Wongwattana, U. (2018). Ambiguity in Indonesian Jokes on the Instragram “Dagelan”. Journal of Physics: Conference Series 1028. 1-6.
Plawong, P. (2004). Introduction to Semantics. Bangkok: Ramkhamhaeng University.
Seewoester, S. (2009). Linguistics Ambiguity in Language-based Jokes. Master of Communication thesis, DePaul University.
Taghiyev, I. (2017). English Linguistic Jokes Under the Umbrella of Semiotics. Retrieved November 7, 2020 from https://www.researchgate.net/publication/325248642 _English_Linguistic_Jokes_Under_the_Umbrella_of_Semiotics.
Thongprasit, P. (2012). A Study of Language Usage and Thai Humor Techniques in Situation Comedy. Master of Arts in Thai language thesis, Kasetsart University.