ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

Main Article Content

ภณสิทธ์ อ้นยะ

บทคัดย่อ

                      การวิจัยนี้เป็นการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยซึ่งจะเป็นการศึกษาจากความสำเร็จของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบ ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จไม่น้อยกว่า จำนวน 58 แหล่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เช่น ชุมชนหมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด ชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา เป็นต้น จำนวน 400 คน ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำหนดทิศทางนโยบายและแผนการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสูง และเปิดโอกาสในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม


                     ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนจัดการเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับการร่วมปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผนในด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับการร่วมปฏิบัติ ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การบริการที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น อยู่ในระดับการควบคุมโดยประชาชน การติดตามและประเมินผลด้านการ ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับการวางแผนร่วมกัน ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ย ล้วนแต่มีความคิดเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันวางแผน นั้นควรอยู่ในระดับปรึกษาหารือเหมือนกันทั้งสิ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย