รูปแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในทศวรรษหน้า

Main Article Content

อภิษฎาข์ ศรีเครือดง
นภัทร์ แก้วนาค
ธนู ทดแทนคุณ
ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์

บทคัดย่อ

                   การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในทศวรรษหน้า ด้วยนวัตกรรมทางสังคมแบบ Social and Technology Disruption ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิค Delphi ในการกำหนดทิศทางผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant )  และสังเคราะห์รูปแบบโดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์  ผู้วิจัยได้กำหนดพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า จำนวน 7 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลตำบลเวียงสา จังหวัดน่าน เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา จังหวัดเชียงใหม่  และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ จำนวน 420 คน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ Delphi  จำนวน 19 คน และ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ  2 รอบ  จำนวน 22 คน ซึ่งสุ่มจากคณะผู้บริหารงานท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่น และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการบริหาร การวิจัยนี้ใช้ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561


               ผลการวิจัย พบว่า ต้นแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในทศวรรษหน้า ด้านการสื่อสาร ด้านการประสานงาน ด้านการสร้างความร่วมมือ ด้านการกำกับดูแล และด้านการโน้มน้าวใจ


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย