การพัฒนาศักยภาพแหล่งการท่องเที่ยวในชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์ กนฺตธมฺโม
พระใบฎีกาธวัชชัย จรณธมฺโม

บทคัดย่อ

                    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพแหล่งการท่องเที่ยวในชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวระหว่างชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ 3) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธบูรณาการ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 4 รูป เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 คน ผู้ประกอบการ และชาวบ้าน จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว จำนวน 3 คน สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด จำนวน 5 คน จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัย


                   ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ คือสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเทศกาล หรือ งานประจำปี ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) การเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพแหล่งการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ความพร้อม ความสะดวกในเรื่องสถานที่ ข้อมูลข่าวสาร บางหน่วยงานมีหน่วยงานเข้ามาดูแล การอบรม การประชาสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึง และรู้พิกัดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากร และงบประมาณที่ทางภาครัฐ หน่วยงาน องค์กร ที่สนับสนุน 3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยการนำภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเครื่องมือในการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น แอพพลิเคชั่น พร้อมทั้งสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยพื้นฐานทางความเชื่อของมนุษย์ที่มีกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติเป็นเหตุเป็นผล การเชื่อมโยงกับความเชื่อที่เหนือธรรมชาติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ผสมผสานรวมกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และด้านสังคม


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย