พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

Main Article Content

พระครูสมุห์วิโรจน์ คุณวีโร (ตันบริบูรณ์)

บทคัดย่อ

                 พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนผู้นับถือ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ อีกประการหนึ่งพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนรากเหง้าแห่งความเป็นชาติ และเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของประเทศไทยทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมของไทย จึงแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่หล่อหลอมความเชื่อทางศาสนา ศิลปะ ความรู้ ระเบียบแบบแผนประเพณีของคนไทยให้เป็นแนวเดียวกัน ปัจจุบันพระสงฆ์เป็นกลไกขับเคลื่อนวิถีชีวิตคนในสังคมที่มีบทบาทในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พระสงฆ์ได้มีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ประชาชนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยพัฒนาและปรับกลยุทธ์ในการอบรมสั่งสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ในสังคม ทำให้ประชาชนได้รู้ถึงประวัติของชุมชนและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ทำให้ได้เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ