การจัดการความรู้และรูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Main Article Content

จิระวุฒิ สาระธรรม

บทคัดย่อ

การจัดการความรู้และรูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณะ              ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การบริการทางวิชาการ แก่ชุมชน สังคม                   ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่คณะมีความเชี่ยวชาญ โดยจัดโครงการบริการวิชาการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 3 ปี มีการจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้ง 28 โครงการ ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของของโครงการที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ นั่นแสดงให้เห็นถึงประชาชนมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมหรือโครงการของคณะศิลปศาสตร์ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ส่วนในการวางแผนการโครงการบริการวิชาการในอนาคตคณะศิลปศาสตร์  รวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับโครงการการให้บริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ ที่ทางคณะศิลปศาสตร์เคยดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2558 รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันนี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลและสร้างเครื่องมือในการวิจัย


จากการวิจัยพบว่าประชานหรือชุมชนมีความต้องการรับการอบรบตามลำดับดังนี้ การอบรมภาษาอังกฤษ บริการแปลภาษาอังกฤษ–ไทย และไทย–อังกฤษ อบรมภาษาจีน อบรบการทำอาหาร อบรมด้านกฎหมาย และอบรมภาษาญี่ปุ่น อบรบการทำเบเกอรี่ การทำขนมปัง ขนมเค้กและขนมอบ อบรมการเขียนหนังสือราชการ หรือการเขียนอื่น ๆ ในงานราชการ อบรมผสมเครื่องดื่มค็อกเทลเพื่อประกอบอาชีพ อบรมผสมเครื่องดื่มม็อกเทลเพื่ออบรมด้านการเป็นพิธีกรหรือนักพูด อบรมเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ อบรมด้านการจัดดอกไม้และการแกะสลักผักผลไม้ อบรมเพื่อเป็นบริกรเพื่อประกอบอาชีพด้านการโรงแรม สถานที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว อบรมด้านประวัติศาสตร์ประเทศไทย อบรมการทำวิจัย อบรมเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน อบรมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ อบรมภาษาบาฮาซา อบรมภาษาภาษาพม่า อบรมภาษารัสเซีย อบรมภาษาลาว อบรมภาษาเขมรและความต้องการด้านอบรมภาษาเวียดนาม ตามลำดับ


การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ควรเป็นหัวข้อที่ชาวชุมชนสนใจ สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อการบริการวิชาการที่ยั่งยืนและไม่สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ และผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญและถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของ มหาวิทยาลัยในการจัดบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดบริการวิชาการแก่สังคมในทุกระดับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย