การเกิดขึ้นและดำรงอยู่ของทุนทางสังคมในชุมชนบ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

วาสนา มะลินิน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ                     1) ศึกษาการเกิดขึ้นและดำรงอยู่ของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน 2) วิเคราะห์เงื่อนไขและกระบวนการการเกิดขึ้นและดำรงอยู่ของทุนทางสังคม โดยเลือกชุมชนบ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ศึกษา ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ครอบครัวและคนในชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านทั่วไปและปราชญ์ชาวบ้าน    จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ควบคู่กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และวิเคราะห์เอกสาร


ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางสังคมในชุมชนบ้านหัวอ่าวมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนบุคคล ทุนกลุ่มหรือองค์กร ทุนเครือญาติและเครือข่าย                     สิ่งสำคัญที่ทำให้ทุนทางสังคมเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ในชุมชน ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ และความเอื้ออาทร รวมถึงความไว้วางใจต่อกันของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นช่วยสืบสานทุนให้คงอยู่ต่อไป กระบวนการจัดการที่ดี มีคุณภาพ กรรมการที่มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ทั้งตัวผู้นำและสมาชิกทุกคนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เลิกล้มโครงการไปก่อนกำหนดเวลา กระบวนการจัดการที่ดีต้องอาศัยความเสียสละและการมีส่วนร่วม คือ ความร่วมแรงร่วมใจของคนทุกคนหรือของกลุ่ม ทำให้เกิดพลังของกลุ่ม การสร้างความยุติธรรม ทั้งด้านการจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์ด้านการเงิน และความรับผิดชอบของแรงงานอย่างเสมอภาค ตลอดจนกลุ่มองค์กรมีกฎระเบียบเป็นที่ยอมรับ และให้สมาชิกทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ การมีผู้นำชุมชนที่ดี มีวิสัยทัศน์มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ตลอดจนการมีสมาชิกของกลุ่มที่ดี เช่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อดำเนินงานให้สำเร็จ มีความสามัคคี เชื่อฟังและปฏิบัติตาม    การสนับสนุนให้เกิดมีองค์กรเครือข่ายทั้งภายในชุมชนกันเองและประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภายนอก เพื่อจะช่วยทำให้องค์กรภายในเข้มแข็งอาศัยการพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย