การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

Phramaha Somkit Kamaloo (misi)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลท่ามะขาม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้สูงอายุกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ามะขาม และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.982 จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 296 คน จากประชากรทั้งหมด 1,127 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่    ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 12 คนแบบตัวต่อตัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง    การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ      โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัญหา อุปสรรค คือ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยผู้สูงอายุไม่ไปพบแพทย์ในทันที จะรอจนอาการรุนแรงมากจึงมาพบแพทย์ ทำให้การรักษาช่วยเหลือของแพทย์นั้นไม่ทันท่วงที การให้คำปรึกษาก็จะเกิดผล การออกกำลังกาย   ขาดความรู้ในการเตรียมพร้อมของร่างกายเพื่อให้ออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย ขาดนักวิชาการในการให้ความรู้และตรวจสุขภาพก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ด้านโภชนาการ ขาดความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารและประโยชน์จากการดื่มน้ำที่สะอาด หรือผลไม้ที่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายโดยแบ่งตามกลุ่มโรคประจำตัวผู้ป่วย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขาดการให้คำปรึกษาถึงแนวทางในการให้กำลังใจของคนในครอบครัว หรือคนรอบข้างจากนักจิตวิทยา ข้อเสนอแนะ คือ ในความรับผิดชอบต่อสุขภาพให้ความรู้ถึงโทษของการใช้ยาชุดในการรักษา และจัดทีมเข้าตรวจสุขภาพลงสู่หมู่บ้านมากยิ่งขึ้น เช่น ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเดือนละ 4 วัน โดยการลงในวันหยุดเสาร์ หรืออาทิตย์ เพื่อจะได้พบปะอย่างทั่วถึง การออกกำลังกาย ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพื่อให้การออกกำลังกายเหมาะสมกับสภาพของร่ากาย เช่น ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการปวดข้อเข่า ควรออกกำลังในลักษณะใดและควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังลักษณะใด ด้านโภชนาการให้ความรู้ในการเลือกรับประทานอาหาร เช่น อาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแบบใด รวมถึงประโยชน์    จากการดื่มน้ำที่สะอาดและผู้สูงอายุที่ป่วยโรคใดควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมาก ๆ โดยแบ่งกลุ่มโรคประจำตัวผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้คำปรึกษา         ถึงแนวทางในการให้กำลังใจจากคนในครอบครัว เช่น การพาผู้สูงอายุไปทำบุญ การพูดคุยพบปะสนทนาในบ้าน หรือการพูดคุยพบปะกับเพื่อนบ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมลงในชุมชนให้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย