ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงานในกล่มบริษัท ผลิตหัวอ่านจานบันทึกแบบแข็ง จำกัด

Authors

  • ทิวาวัฒน์ ธนาสนะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ประสพชัย พสุนนท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

-

Downloads

Published

30.07.2014

How to Cite

ธนาสนะ ท.; พสุนนท์ ป. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงานในกล่มบริษัท ผลิตหัวอ่านจานบันทึกแบบแข็ง จำกัด. RMUTT Global Business and Economics Review, Pathum Thani, Thailand, v. 9, n. 1, p. 94–103, 2014. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RMUTT-Gber/article/view/242072. Acesso em: 26 may. 2024.

Issue

Section

Research Articles