ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

Authors

  • วีรยุทธ สุขมาก คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Abstract

-

Downloads

Published

30.07.2014

How to Cite

สุขมาก ว.; สุขวัฒนาสินิทธิ์ ก. ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC). RMUTT Global Business and Economics Review, Pathum Thani, Thailand, v. 9, n. 1, p. 78–92, 2014. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RMUTT-Gber/article/view/242071. Acesso em: 20 may. 2024.

Issue

Section

Research Articles