ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

  • วีรยุทธ สุขมาก คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-07-30
How to Cite
สุขมากว.; สุขวัฒนาสินิทธิ์ก. ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC). RMUTT Global Business and Economics Review, v. 9, n. 1, p. 78-92, 30 Jul. 2014.
Section
Research Articles