EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS OF THE INFLUENCING FACTOR OF DECISION MAKING TO BUY OF STATELLITE TELEVISION SERVICE OF CONSUMER IN BANGKOK

Authors

  • ทิชากร เกษรบัว ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

Exploratory factor analysis, Satellite Television

Abstract

This research had an objective to study important factors concerning the buying decision on a satellite television of consumers in Bangkok metropolitan area, by means of collecting data from a sample of customers buying the satellite television in Bangkok metropolitan area 400 cases. An exploratory factor analysis was carried out by using the methodology for the exploratory factor analysis with Principal component analysis as well as the orthogonal rotation with Varimax rotation method. The findings revealed that the studied variables could be analyzed as 4 factors which were product differentiation management, service quality management, promotion and product image building. The cumulative variance could describe as 62.309. The results of the research indicated the factor significantly influenced the television buying decision. In case providers take the mentioned factors applying for a marketing strategy, they were able to create a competitive advantage.

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). การใช้ SPSS for window ในการวิเคราะห์ข้อมูล (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2558). สัดส่วนช่องทางในการเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม. สืบค้นจาก http://broadcaststat.nbtc.go.th/analytics/saw.dll?Dashboard.

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ทิพย์วัลย์ สีจันทร์ และคณะ. (2546). พลวัตการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนภาคกลาง: กรณีศึกษา ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสนจ. นครปฐม. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน์.

ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ และ อิทธิกร ขำเดช (2554) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงินการลงทุนการตลาดและการ บริหารธุรกิจ, 1(2), 21-39

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะฯ. (2547). การจัดการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดนไชน่า.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2538). ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Lisrel) สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (มปป). หลักการตลาด: เอกสารการเรียนรายวิชาหลักการตลาด. สืบค้นจาก http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mk212/index.htm

เมธาวี จารุวัฒน์จีรังกร และ อิทธิกร ขำเดช. (2555). การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อโทรทัศน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงินการลงทุนการตลาดและการบริหารธุรกิจ, 2(3), 113-134.

รัชนี ไพศาลวศ์ดี และ อิทธิกร ขำเดช. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสื้อผ้าสตรีทางอินเทอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงินการลงทุนการตลาดและการ บริหารธุรกิจ, 3(1), 529-545.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะฯ. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาศึกษา

อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Arun, S. & Rajnandini, P. (1996). Customer’s Decision-Making Styles and their Preference for Sales Strategies: Conceptual Examination and Empirical Study. The Journal of Personal Selling & Sales Management, 14(1), 21-33.

Chenet, P., Dagger, T. S., & O’Sullivan, D. (2010). Service quality, trust, commitment and service differentiation in business relationships. Journal of Services Marketing, 24(5), 336-346.

Crosby, P. B. (1979). Quality is Free. New York: Mc-Graw-Hill.

Deka, P. K. (2016). Segmentation of Young Consumers of North-East India Based on Their Decision-Making Styles. The IUP Journal of Marketing Management, 15(12), 65-83.

Gronroos, C. (1990). Relationship Approach to Marketing in Service Contexts : The Marketing and Organizational Behavior Interface. Journal of Business Research, 20,(1), 3-17.

Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis. (6th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning implementation and control. (9th ed.). New Jersey: Asimmon & Schuster.

Kotler, P. (2000). Marketing management: analyzing consumer marketing and Buyer Behavior. New Jersey: Prentice Hall.

Lee, H. M., Lee, C. C., & Wu, C. C. (2011). Brand image strategy affects brand equity after M&A. European Journal of Marketing, 45(7/8), 1091-1111.

Lynsonski, S., Durvasula, S. (1996). Consumer decision making styles: a multi-country investigation. European Journal of Marketing, 30(12), 10-21.

Sprotles, G. B., & Kendall, E. L. (1986). A Methodology for Profiling Consumer’s Decision Making Styles. The Journal of Consumer Affairs, 20(2), 276-279.

Scott, S. G. & Bruce, R. A. (1995). Decision-making style; The development and assessment of a new measure. Educational and Psychological Measurement, 55(5), 818-831.

Yamane, T. (1967). Statistics: an introductory analysis (2nd ed.). New York: Harper & Row.

Yan, R.. (2010). Product brand differentiation and dual-channel store performance of a multi-channel retailer. European Journal of Marketing, 44(5), 672-692.

Zadeh, E. G. & Mozaffari, A. (2014). The Impact of Satellite TV Channels on Lifestyle Changes for Women in Iran. International Journal of Business and Social Science, 5(3), 126-130.

Downloads

Published

30.12.2016

How to Cite

เกษรบัว ท. EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS OF THE INFLUENCING FACTOR OF DECISION MAKING TO BUY OF STATELLITE TELEVISION SERVICE OF CONSUMER IN BANGKOK. RMUTT Global Business and Economics Review, Pathum Thani, Thailand, v. 11, n. 2, p. 59–72, 2016. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RMUTT-Gber/article/view/241962. Acesso em: 26 may. 2024.

Issue

Section

Research Articles