ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4

Main Article Content

วาสนา จินดาสวัสดิ์

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ คือ 1) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลืออย่างมีขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขนักเรียน การส่งต่อนักเรียน และ 2) การบูรณาการหลักพรหมวิหาร 4 กับการดูแลนักเรียนเพื่อให้ผู้บริหารและครูได้นำไประยุกต์ใช้ ได้แก่ (1) เมตตา ความรัก ปรารถนาดีอยากให้นักเรียนมีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่ผู้เรียน (2) กรุณา ความสงสารคิดช่วยให้นักเรียนพ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันที่จะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้เรียน (3) มุทิตา ความยินดีในเมื่อนักเรียนอยู่ดีมีสุข มีใจแช่มชื่นต่อผู้เรียนที่มีสุขเจริญ (4) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง รู้จักวางใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2554). คู่มือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน. กรุงเทพมหานคร: ยูเรนัสอิมเมจกรุ๊ป.

กิตติทัศน์ ผกาทอง. (2551). ภาวะผู้นำตามแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ปัญญานันทภิกขุ. (2541). หน้าที่ของคน (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). (2542). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2548). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 13.กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์.

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, (เจริญ สุวฑฺฒโน). (2543). รวมธรรมะ. กรุงเทพมหานคร:บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งมหาชน.

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). แนวทางการดำเนินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). การพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.