THE FACTORS AFFECTING THE DECISION MAKING REGARDING HIGHER EDUCATION FOR CHILDREN IN THE UPPER NORTHEASTERN REGION

Main Article Content

นีรนาท เสนาจันทร์
ภัทรภร กินิพันธ์
นงนุช ไชยผาสุข
สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์
ดากาญ์นดา อรัญมาลา
มาลีรัตน์ สาผิว

Abstract

The objectives of this research were:  1) to survey the current condition of the background factor of the parents, the channel to get the information in the upper northeastern. 2) to analyze the factors affecting the parents’ decision to choose the college for their children in northeastern region. The statistics used in this study were percentage, mean, standard deviation and confirmatory factor analysis to test the hypothesis and develop the component significantly.


The results found that 1) the current condition of the background factor of the parents most were female. The channel to get information from the university was from the website of the university. Most of them did not recognize the logo of the university. Most of parents focused on the private university according to their courses. 2) there were 5 positive factors affecting the decision to choose the college for the children including 1) place, equipment and facilities (Factor loading = .889) the variance was 79%  2) the quality of the students and graduates (Factor loading = .861) the variance was 74.1%  3) the innovation courses (Factor loading = .806) the variance was 64.9% 4) the lecturers (Factor loading = .796) the variance was 63.3% and 5) the social responsibility (Factor loading = .789) the variance was 62.3%.  The confirmatory factor analysis harmony with of element model and empirical data were chi-square = 259.662
P-value = .067 CMIN/DF = 1.144 RMSEA = .019  RMR = .091 CFI = .998  GFI = .953 และ AGFI = .933

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กฤษณ์ บุตรเนียน, จุไร โชคประสิทธิ์; และ อรสา จรูญธรรม. (2554). ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2557). ข้อเสนอทฤษฎีใหม่ทิศทางการตลาดในทศวรรษหน้า. สืบค้นวันที่ 6 ธันวาคม 2560, จาก http://www.bangkokbiznews.com/
จิตติมา พัดโบก. (2555). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนเรศวรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก.
จุฑามาศ สามดี. (2553). ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 (วิทยานิพนธ์ สาขาการบริการการศึกษา). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์; และคณะ. (2560). องค์ประกอบของกระบวนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2015: วิจัยเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมขนสู่ประชาคมอาเซียน.”
ดลฤดี สุวรรณศรี. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั่วประเทศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน. (2558). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนใน ระดับอุดมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. สุทธิปริทัศน์. 29(90): 259.
นุชนารถ อินทโรจน์; และคณะ. (2553). ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในทัศนะประชาชนจังหวัด. ปทุมธานี: สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ปวิณ พงษ์โอภาส, และคณะ. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี. วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 5(1).
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร. (2545). การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล. (2552). ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานประกอบการ. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.east.spu.ac.th/journal/booksearch/ upload/251-P12-20_pholkris.pdf.
ศศิวิมล แสนเมือง. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตังใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560, จาก http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/12345 6789/4379/2/fulltext.pdf.
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2557). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560. จาก http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/
เสาวภา เมืองแก่น; และคณะ. (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม). องค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. 12(28): 328-341.
อภิชัจ พุกสวัสดิ์. (2556). การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัปสร บุบผา. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2561, จาก http://library.cmu.ac.th/faculty/econ
Holloway, S, D,. Yamamoto, Y., Suzuki, s., & Mindnich, J.D. (2008). Determinants of Parental Involvement in Early Schooling: Evidence from Japan, Early Childhood Research & Practice, 10(1): 1-10.
Yusof, J. M., Musa, R., & Putit, L. (2012). Applying importance-Performance Analysis (IPA) on University Image Attributes, GSTF Business Review, 2(1): 111–116.

Translated Thai References
Bubpha, A. (2012). Factors influencing the decision to study in the Faculty of Economics in Chiangmai University. Retrieved 12 January 2018, from http://library.cmu.ac.th/faculty/econ (in Thai)
Bunnian K., Chokprasit C., and Charoontham A. (2011). The factors in Choosing to study in Private Vocational Schools. Thesis Master of Education, Graduate school, Valaya Alongkorn Rajabhat University. (in Thai)
Charoenwongsak, K. (2013). The Proposed for the New Direction of the Market in the Next Decade. Retrieved on December 6 2017, from http://www.bangkokbiznews.com/.(in Thai)
Chuaytukpuen, T. (2015). The Study of Factors Affecting to the Decision to study in the Higher Education at Durakij Pandit University of undergraduate students. Sutthiparithat. 29(90): 259. (in Thai)
Intharot N. et al. (2010). The Rajamangala University of Technology in the view of people in Pathum Thani province. The office of the president, Rajamangala University of Technology. Thanyaburi. (in Thai)
Muangkaen, S. et al. (2018). High performance on organizational management of private universities in thailand. Journal of Thonburi University. 12(28): 328-341. (in Thai)
Patbok, C. (2013). A Study of Factors influencing the Decision to Study a Bachelor's degree in Naresuan University of Mattayomsuksa 6 students in Phitsanulok province. (in Thai)
Phaisanwanitchakul, P. (2009). The image of Sripathum University Chonburi campus base on the Perception of the Enterprise. Retrieved 25 May 2017 from http://www.east.spu.ac.th/journal/booksearch/ upload/251-P12-20_pholkris.pdf. (in Thai)
Pongopas, P. (2012). Factor Affecting High School Student’s Decision on Study at Thepsatri Rajabhat University, Mueng Disdrtict, Lopburi Province. Management Journal Faculty of Management Science Lampang Rajabhat University. 2012. (in Thai)
Puksawat, A. (2013). Public relations for the image. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Samdee, J. (2010). The Needs of Parents in early Childhood Education of School Administrators. Chanthaburi Educational Service area 2 (thesis of educational services). Chonburi: Burapha University. (in Thai)
Sanmuang, S. (2011). The Factors affecting intention to select Suranaree University of Technology students with good academic performance in lower northeast. Retrieved 25 May 2017 from http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/ 4379/2/fulltext.pdf (in Thai)
Suwannasri, D. (2007). Factors affecting the Decision to study in the Higher Education of secondary school of Mattayomsuksa 6 students across the country. Master's thesis. Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University (Prasarnmit). (in Thai)
The Commission on higher education. (2014). The National Qualifications Framework of higher education. Retrieved 12 November 2017, from http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/ (in Thai)
Worakitpokatorn, P. (2002). Research for Public Relations. Bangkok: Thammasat University. (in Thai)
Worapongpat, N; et al. (2017). The Composition of the Decision-making process to Study in Higher Education: A Case Study of Private Universities in Bangkok and surrounding areas. The National Conference " Management science academic 2015: Research to create an economic community to the ASEAN community." (in Thai)