บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยสาระบทความและแนวการเขียนจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร การพิจารณาบทความโดยการประเมินแบบ Double Blind Review ผลงานต้นฉบับจะได้รับการพิจารณาเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ โดยอาจจะตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และในกรณีผลงานต้นฉบับผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินคุณภาพบทความ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (Double Blinded Review) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป