การปรับพฤติกรรมและทัศนคติการทำงานเพื่อความอยู่รอดของคนวัยทำงาน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ภายใต้เงื่อนมาตรฐาน ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Authors

  • สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

Downloads

How to Cite

พรหมสุวรรณ ส. (2017). การปรับพฤติกรรมและทัศนคติการทำงานเพื่อความอยู่รอดของคนวัยทำงาน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ภายใต้เงื่อนมาตรฐาน ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(3), 1–10. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/99392