การคัดแยกและการประเมินภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ : แนวทางสำหรับทีมในโรงเรียนเพื่อความสำเร็จของนักเรียน

Authors

  • ชนิดา มิตรานันท์

Downloads

How to Cite

มิตรานันท์ ช. (2017). การคัดแยกและการประเมินภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ : แนวทางสำหรับทีมในโรงเรียนเพื่อความสำเร็จของนักเรียน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(3), 187–188. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/99386