การสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ

Authors

  • สมโภชน์ พนาวาส

Abstract

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะในระบบ การศึกษาได้มีการกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นวิชาเรียนวิชาหนึ่งในระบบโรงเรียน ทั้งในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานและในระดับอุดมศึกษาและในปัจจุบันประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยิ่งทำให้ภาษา อังกฤษมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นโดยรัฐมีนโยบายให้ประชาชนทุกคนได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการสอนสอดแทรกภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาในระบบการศึกษาทุกระดับ ซึ่งนโยบาย ดังกล่าวอาจไม่มีปัญหาสำหรับผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือมีทักษะภาษาอังกฤษ อยู่บ้างแต่ทำให้เกิดปัญหาและเป็นข้อกังวลสำหรับผู้สอนที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือขาดทักษะภาษาอังกฤษ บทความนี้จึงเสนอแนวทางเพื่อให้ผู้สอนที่สอนในรายวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วิชา ภาษาอังกฤษแต่ต้องสอนภาษาอังกฤษสอดแทรกไปในรายวิชาเหล่านั้นด้วยเพื่อเป็นแนวทางและสามารถ ลดความกังวลลงได้

Downloads

How to Cite

พนาวาส ส. (2017). การสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(3), 177–186. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/99385

Issue

Section

Review Articles