การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากชาน้ำมันและพืชน้ำมันกลุ่มเกษตรกรชุมชน บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

Authors

  • นิศานาถ มั่งศิริ
  • ขวัญนภา สุขคร
  • ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์
  • สาวิตรี กาศสนุก

Keywords:

ชาน้ำมัน, พืชน้ำมัน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากชาน้ำมันและพืชน้ำมันกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ เอกสารและสื่อประกอบการอบรม และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และS.D. สามารถสรุปผลงานวิจัยได้ ดังนี้

1. ผลสำรวจความต้องการของชุมชน โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าชุมชน พบว่า มีความต้องการเพิ่มรายได้จากการทำเกษตร และทำให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาสำคัญ คือ เกษตรกรขาดความรู้  รวมทั้งชุมชนอยู่ห่างจากตัวเมือง นอกจากนี้จากการเข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน” อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจุบัน ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองวิธีการปลูก การดูแลรักษาป้องกันศัตรูพืช และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทย จึงจะเริ่มดำเนินการเผยแพร่ให้เกษตรกรปลูกต่อไป

2. ผลการติดตาม นิเทศแนะนำ และประเมินผล พบว่า ด้านเอกสารอบรมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.28 ด้านสถานที่/ระยะเวลาผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านผู้ถ่ายทอดความรู้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านความรู้ความเข้าใจผู้ตอบแบบสอบถามเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนหลัง การอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.20

Downloads

How to Cite

มั่งศิริ น., สุขคร ข., ตันนิรัตร์ ธ., & กาศสนุก ส. (2017). การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากชาน้ำมันและพืชน้ำมันกลุ่มเกษตรกรชุมชน บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(3), 149–162. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/99382

Issue

Section

Original Articles