ระบบต้นแบบสารสนเทศคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Authors

  • กิ่งกาญจน์ ทองงอก
  • วาทิน เฉลิมดำริชัย
  • วจี ชูกิตติกุล
  • ศิลิลักษณ์ หล่อพันธ์มณี

Keywords:

บัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคล, สมรรถนะการวิจัย, การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบต้นแบบสารสนเทศคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2) เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบสารสนเทศคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ 3) เพื่อประเมินระบบต้นแบบสารสนเทศคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 130 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างแบบแบ่งชั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงจากผู้เชี่ยวชาญโดยมีความเที่ยงเท่ากับ1.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า

1. จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบต้นแบบสารสนเทศคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งดำเนินการโดยใช้ตารางเมทริกซ์วิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะการวิจัยกับลักษณะส่วนบุคคลตามวิธีการคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคล ได้เป็นสารสนเทศคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคล จำนวน 10 ฉบับ ดังนี้ 1) งานวิจัยที่ทำเสร็จ2) สถานะสุขภาพใจ 3) สถานะสุขภาพกาย 4) โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ 5) จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการวิจัยต่อจำนวนชั่วโมงที่ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวต่อสัปดาห์ 6) การเผยแพร่งานวิจัย 7) การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 8) การศึกษาหาความรู้ 9) เงินรายได้ที่มาจากการวิจัย และ 10) ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับ

2. ระบบต้นแบบสารสนเทศคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกอบด้วย 2โมดูลหลัก คือ 1) โมดูลข้อมูลพื้นฐาน เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับการเพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการประมวลผล และ 2) โมดูลแสดงผล เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับแสดงสารสนเทศคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคลทั้ง 10 ฉบับ

3. ผลการประเมินการยอมรับโดยกลุ่มตัวอย่างอาจารย์พบว่า ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้ เท่ากับ 16.28ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าไคสแควร์ที่ได้จากการเปิดตาราง คือ 3.84 จึงสรุปได้ว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ยอมรับระบบต้นแบบสารสนเทศคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคล มีมากกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ไม่ยอมรับระบบต้นแบบสารสนเทศคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Downloads

How to Cite

ทองงอก ก., เฉลิมดำริชัย ว., ชูกิตติกุล ว., & หล่อพันธ์มณี ศ. (2017). ระบบต้นแบบสารสนเทศคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(3), 129–148. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/99379

Issue

Section

Original Articles