แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุและพิการ ตลาดน้ำตลิ่งชัน

Authors

  • สุรชาติ สินวรณ์
  • ณัฐบดี วิริยาวัฒน์

Keywords:

การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ, นักท่องเที่ยว, ผู้สูงอายุ, พิการ

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่ตลาดน้ำตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  โดยทำการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวและประชาชนท้องถิ่น เพื่อนำมาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมแก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและพิการ ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น3 ส่วนใหญ่ๆ โดย (1) การสำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว และชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเทคนิคการประเมินแบบเร่งด่วน(Rural Rapid Appraisal, RRA) จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 507 ราย แบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยวจำนวน 350 ราย และชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน157 ราย (2) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติสำเร็จรูปและ (3) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและพิการที่มาท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักท่องเที่ยวและชุมชนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือควรมีการออกแบบและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและพิการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเฉพาะการออกแบบเส้นทางสัญจรสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและพิการในการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันสูงถึงร้อยละ 64.0 และเส้นทางลาดภายนอกอาคาร คิดเป็นร้อยละ 61.1ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นนี้นำไปสู่การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและพิการ ดังนี้ เส้นทางสัญจรสำหรับผู้สูงอายุและพิการ ป้ายและสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ ป้ายนำทาง แผนที่ อุปกรณ์ประกอบ ตู้โทรศัพท์สาธารณะสำหรับผู้สูงอายุและพิการ ม้านั่งพักผ่อน ที่จอดรถสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ทางลาดภายนอกอาคารและพื้นผิวทางลาด ซึ่งแนวทางจากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและพิการในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ เพียงแต่ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ รวมถึงบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Downloads

How to Cite

สินวรณ์ ส., & วิริยาวัฒน์ ณ. (2017). แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุและพิการ ตลาดน้ำตลิ่งชัน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(3), 97–116. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/99373

Issue

Section

Original Articles