การวางแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Authors

  • นิพนธ์ ทักษิณ

Keywords:

การวางแผนปฏิบัติการ, การมีส่วนร่วม, การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรการ และร่วมกันวางแผนปฏิบัติการ  ลดการใช้ไฟฟ้าของโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม และเชิงปริมาณโดยใช้แบบสำรวจและแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  กับการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6 กลุ่ม จำนวนรวม 991 คน ผลการวิจัยมีดังนี้ สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผันแปรตามจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นด้วย และเมื่อเกิดโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการของรัฐบาล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงได้รับนโยบายอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงาน  มาใช้ โดยกำหนดมาตรการลดการใช้พลังงานต่างๆออกมา ทำให้การใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยลดลง จากผลการสำรวจพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สามารถสื่อให้เห็นว่าทุกกลุ่มตัวอย่างตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีเพียงนักศึกษาบางส่วนเท่านั้นที่ยังไม่ค่อยตื่นตัวและให้ความร่วมมือ ด้านนโยบายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าปรากฏว่า คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตระดับผู้บริหารมีมติให้คงนโยบายเดิม 6 ข้อไว้ ส่วนมาตรการและแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยในระดับหน่วยงาน ได้ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 6 ข้อได้ออกมาทั้งสิ้น 13 แผนงาน

Downloads

How to Cite

ทักษิณ น. (2017). การวางแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(3), 65–82. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/99369

Issue

Section

Original Articles