บุคลิกภาพ ความสามารถทางเชาวน์อารมณ์ จิตวิญญาณการให้บริการ และแรงจูงใจ ในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการทำงานของพนักงานโรงแรมขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ศิริวรรณ เสรีรัตน์

Keywords:

บุคลิกภาพ, ความสามารถทางเชาวน์อารมณ์, จิตวิญญาณการให้บริการ, โรงแรมขนาดกลาง

Abstract

การวิจัยเรื่อง บุคลิกภาพ ความสามารถทางเชาวน์อารมณ์ จิตวิญญาณการให้บริการและแรงจูงใจในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการทำงานของพนักงานโรงแรมขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เปรียบเทียบความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 ประการ กับความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางเชาว์อารมณ์กับความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณการให้บริการกับความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน (5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความสำเร็จในการทำงานของพนักงานโรงแรมขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test ค่า F - test และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD)  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นพนักงานโรงแรมขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-25 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแผนกงานที่สังกัดเป็นฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 มีระยะเวลาทำงานที่โรงแรม 5 ปีขึ้นไป

2. พนักงานมีลักษณะบุคลิกภาพ 5 ประการโดยรวม และบุคลิกภาพแต่ละแบบ ได้แก่บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบรอบคอบ บุคลิกภาพแบบอารมณ์มั่นคง และบุคลิกภาพแบบเปิดเผยและใจกว้างอยู่ในระดับดี

3. พนักงานมีความสามารถทางเชาวน์อารมณ์โดยรวม และในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักอารมณ์ตนเอง ด้านการจัดการอารมณ์ตนเอง ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง ด้านการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของบุคคลอื่น และด้านสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อยู่ในระดับดี

4. พนักงานมีจิตวิญญาณการให้บริการ มีแรงจูงใจในการทำงาน และมีความสำเร็จในการทำงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

1. พนักงานที่มีอายุแผนกงานที่สังกัด รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาทำงานที่โรงแรม แตกต่างกัน มีความสำเร็จในการทำงานในโรงแรมขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ และสถานภาพไม่แตกต่างกัน

2. ลักษณะบุคลิกภาพ 5 ประการโดยรวม และบุคลิกภาพแต่ละแบบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบรอบคอบ บุคลิกภาพแบบอารมณ์มั่นคง และบุคลิกภาพแบบเปิดเผยและใจกว้างกับความสำเร็จในการทำงานของพนักงานมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความสามารถทางเชาวน์อารมณ์โดยรวม และในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักอารมณ์ตนเอง ด้านการจัดการอารมณ์ตนเอง ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง ด้านการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของบุคคลอื่น และด้านสัมพันธภาพที่ดีต่อกันกับความสำเร็จในการทำงานของพนักงานมีความสัมพันธ์กัน ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. จิตวิญญาณการให้บริการโดยรวม กับความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กัน ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. แรงจูงใจในการทำงานโดยรวมกับความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

How to Cite

เสรีรัตน์ ศ. (2017). บุคลิกภาพ ความสามารถทางเชาวน์อารมณ์ จิตวิญญาณการให้บริการ และแรงจูงใจ ในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการทำงานของพนักงานโรงแรมขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(3), 47–64. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/99367

Issue

Section

Original Articles