ความคาดหวังต่อการเลือกใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพและความงาม

Authors

  • ศัชชญาส์ ดวงจันทร์
  • นริศา คำแก่น

Keywords:

พฤติกรรมการใช้บริการ, สปาเพื่อสุขภาพและความงาน, ปัจจัยการตลาด

Abstract

     งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคาดหวังและพฤติกรรมในการเลือกใชบริการร้านสปาเพื่อสุขภาพและความงามเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการสปา กลุมตัวอย่างที่ใชในการวิจัย คือ ผูใชบริการสปาเพื่อสุขภาพและความงาม จํานวน 71 คน โดยใชแบบสอบถามออนไลน์ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ ค่าความถี่และคารอยละ ผลการวิเคราะห พบวา ผูใชบริการสปาสวนใหญ มีอายุมากกว่า 44 ปี ขึ้นไป สมรสมีบุตร การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาชีพรับราชการ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป สถานที่พักอาศัยและใช้บริการร้านสปาอยู่ในกรุงเทพมหานครโปรแกรมสุขภาพที่ใช้สวนใหญ คือ สปา ปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกใช้บริการสปา คือ มาตรฐาน ส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้าใช้บริการสปาด้วยตนเอง โดยซื้อบริการเป็นแพ็คเกจ สปาที่เข้าใช้บริการสวนใหญเป็นเดย์สปา ที่ดำเนินการในย่านชุมชน มีการตกแต่งเน้นความเป็นธรรมชาติ รูปแบบการนวดในสปาที่เข้าใช้บริการบ่อยที่สุดคือ การนวดไทย พฤติกรรมการใชบริการ ส่วนใหญ่ไปคนเดียว ในวันเสาร์-อาทิตย์ มีความถี่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน สวนใหญ่ มีคาใชจายในการใชบริการ 500–1,000 บาทตอครั้ง กล่าวโดยสรุป ปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการสปาเพื่อสุขภาพและความงาม คือ ดานผลิตภัณฑ์และบริการ ดานราคา ด้านสถานที่ใชบริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ

Downloads

How to Cite

ดวงจันทร์ ศ., & คำแก่น น. (2017). ความคาดหวังต่อการเลือกใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพและความงาม. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(3), 27–46. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/78069

Issue

Section

Original Articles