ลักษณะและความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

Authors

  • บุษกร ถาวรประสิทธิ์
  • คมกริช วงศ์แข

Keywords:

การขนส่ง, การท่องเที่ยว, ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้บริการขนส่ง ความพึงพอใจที่ได้รับและความต้องการพัฒนาการขนส่ง ใช้กลุ่มตัวอย่าง 800 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ การประเมินของอาร์ ลิเคิร์ท (R.Likert) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการขนส่งใช้รถตู้เป็นพาหนะเดินทางมากที่สุด ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมงหรือต่ำกว่า และค่าโดยสาร 50 บาทหรือต่ำกว่า โดยปัจจัยด้านระดับการศึกษา และภูมิลำเนา มีความสัมพันธ์กับพาหนะเดินทาง ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ รายจ่าย และภูมิลำเนา มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาเดินทาง และปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ รายจ่าย จำนวนสมาชิกครัวเรือน และภูมิลำเนา มีความสัมพันธ์กับค่าโดยสารในการเดินทาง สำหรับระดับความพึงพอใจที่ได้รับและความต้องการพัฒนาการขนส่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่ได้รับ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ จำนวนสมาชิก และภูมิลำเนา และความต้องการพัฒนาการขนส่ง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ จำนวนสมาชิก และภูมิลำเนา

Downloads

How to Cite

ถาวรประสิทธิ์ บ., & วงศ์แข ค. (2017). ลักษณะและความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(3), 11–26. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/78068

Issue

Section

Original Articles