เทคโนโลยีกับการศึกษาปฐมวัย: กระแสนิยมหรือสิ่งจำเป็น?

Authors

  • สุวิชชา เนียมสอน

Keywords:

การศึกษาปฐมวัย, เทคโนโลยีการศึกษา, ไอซีทีสำหรับเด็กเล็ก, แท็บเล็ต

Abstract

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยมูลค่า มหาศาล ก่อให้เกิดคำถามตามมาว่าการลงทุนนี้ เป็นเหตุผลจากกระแสนิยมที่ต้องการเลียนแบบประเทศที่ พัฒนาแล้วอย่างชาติตะวันตกเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับสถาบันการศึกษาของตนให้ดูทันสมัยทัดเทียมความ เป็นสากล หรือความเป็นจริงแล้วการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีในระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นประเด็นโต้แย้งอย่าง กว้างขวาง เนื่องจากมีทั้งผู้สนับสนุนว่าเทคโนโลยีคือสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันที่เด็กควรได้รับการจัด ประสบการณ์ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีผู้คัดค้านจำนวนไม่น้อยในมุมมองว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชั้นเรียนของ เด็กอาจมีผลในด้านลบที่ส่งผลกับสุขภาพ การเข้าสังคมและพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นหน้าที่สำคัญของ สถาบันอุดมศึกษาในการผลิตครู จึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านของความรู้ และสร้างความมั่นใจให้กับ บัณฑิตวิชาชีพครูปฐมวัยในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อให้สามารถตอบ ประเด็นคำถามสำคัญดังกล่าวข้างต้นได้ บทความนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการรวบรวมข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นจากวิวัฒนาการ ของเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาในภาพรวม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของประเทศไทย เทคโนโลยีการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาของไทย ความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการประกอบวิชาชีพครู รวมถึงการวิเคราะห์งาน วิจัยที่มีการนำแท็บเล็ตมาใช้จัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

Downloads

How to Cite

เนียมสอน ส. (2017). เทคโนโลยีกับการศึกษาปฐมวัย: กระแสนิยมหรือสิ่งจำเป็น?. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(2), 179–192. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/78041

Issue

Section

Review Articles