รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Authors

  • เอกอนงค์ ศรีสำอางค์
  • กุลธิดา ภูฆัง
  • เมฐินีย์ นุ้ยสุด

Keywords:

การมีส่วนร่วม, การพัฒนาการเรียนการสอน, โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียน การสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อ เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจำแนกตาม ภูมิหลังของผู้ปกครอง และเพื่อเสนอ แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การหาค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติทดสอบที และการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี เชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มี อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้ครอบครัวต่อ เดือนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนที่บ้าน ในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนที่โรงเรียนไม่แตกต่างกัน แต่การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน โรงเรียนแตกต่างกัน ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

Downloads

How to Cite

ศรีสำอางค์ เ., ภูฆัง ก., & นุ้ยสุด เ. (2017). รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(2), 163–178. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/78039

Issue

Section

Original Articles