ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของการจัดการความรู้ การมีส่วนร่วม และภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

Authors

  • พวงรัตน์ เกษรแพทย์

Keywords:

การจัดการความรู้, การมีส่วนร่วม, ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์, ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของการจัดการความรู้ การมี ส่วนร่วม และภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 3,263 คน โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตรา ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 5 ตอน ซึ่งแต่ละตอนมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ไม่ต่ำกว่า 0.78 และวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อ ทดสอบและพัฒนาโดยใช้โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่าแบบจำลองมีความกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากดัชนีชี้วัดความกลมกลืนและค่าดัชนีความกลมกลืนเปรียบเทียบที่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาทุกค่า โดยพิจารณาจากค่าสถิติ คือ ( χ2=834.93; df = 81; P <.01, RMSEA = 0.059, GFI = 0.96, CFI = 0.98, NNFI = 0.98) ซึ่งพบว่าตัวแปรประสิทธิภาพการบริหารได้รับอิทธิพลทางตรงจาก ตัวแปรการจัดการความรู้ 0.36 ตัวแปรการมีส่วนร่วม 0.22 และตัวแปรภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 0.24 ตามลำดับ ตัวแปรการจัดการความรู้มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การกำหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การเก็บความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ ระหว่าง (0.83 - 0.95) และมีค่าความแปรปรวนที่สกัดได้อยู่ระหว่าง (0.55 ถึง 0.69) ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า

Downloads

How to Cite

เกษรแพทย์ พ. (2017). ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของการจัดการความรู้ การมีส่วนร่วม และภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(2), 145–162. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/78037

Issue

Section

Original Articles