การใช้กระบวนการประชาพิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในชุมชนโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Authors

  • จันทร์แรม เรือนแป้น

Keywords:

กระบวนการประชาพิจัย, การพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในตำบลโคกโคเฒ่าโดยใช้ กระบวนการประชาพิจัยเป็นเครื่องมือ 2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในตำบล โคกโคเฒ่า และ 3) สรุปบทเรียนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในตำบลโคกโคเฒ่า ประชากรการวิจัย คือ ผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาตำบลโคกโคเฒ่า จำนวน 15 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย เอกสาร/สื่อเพื่อให้ ความรู้ สื่อโสตทัศน์เพื่อบันทึกผลการดำเนินงาน และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวน การประชาพิจัยสามารถพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในตำบลโคกโคเฒ่าได้ 2) ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาผู้นำ การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศหญิง มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเพศชาย กลุ่มอายุ 36-45 ปีมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญา ตรีมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มการศึกษาระดับอื่น และผู้ที่เป็นตัวแทนส่วนราชการมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าผู้นำ/ แกนนำในชุมชน 3) บทเรียนการพัฒนามีข้อสรุปใน 3 ประเด็น คือ 3.1) การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดย ใช้กระบวนการประชาพิจัยเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการที่เหมาะสมและสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3.2) การดำเนินงานที่ออกแบบอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นตอน สามารถพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ในตัวสมาชิกทีมประชาพิจัยได้ 3.3) การทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญจะก่อให้เกิดการหนุนเสริมเติมเต็มและ สภาวะที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้การทำงานร่วมกันมีความยั่งยืน

Downloads

How to Cite

เรือนแป้น จ. (2017). การใช้กระบวนการประชาพิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในชุมชนโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(2), 131–144. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/78035

Issue

Section

Original Articles