ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการ สถาบันเสริมความงามด้านผิวพรรณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ภุชงค์ เมนะสินธุ์

Keywords:

การสื่อสารการตลาด, พฤติกรรมการใช้บริการ, สถาบันเสริมความงาม, ด้านผิวพรรณ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้าน ผิวพรรณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านการสื่อสารการตลาดของ สถาบันเสริมความงามด้านผิวพรรณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านผิวพรรณของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี จำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านผิวพรรณของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพ โสด อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท 2) ความคิดเห็นด้าน การสื่อสารการตลาดของสถาบันเสริมความงามด้านผิวพรรณ ในภาพรวม ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3) พฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านผิวพรรณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งที่มาใช้บริการเป็นจำนวนเงิน 501 – 1,000 บาท โดยใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านผิวพรรณ เฉลี่ย 1 - 2 ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลาที่มาใช้บริการคือ เวลา 16.01 - 18.00 น. และ นิยมมาใช้บริการในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่มาใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านผิวพรรณ ในปัจจุบัน คือ เพื่อรักษาเนื่องจากมีปัญหาด้านผิวพรรณ ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันเสริม ความงามด้านผิวพรรณ คือ ความมีชื่อเสียง สำหรับรูปแบบบริการที่ใช้ในสถาบันเสริมความงามด้านผิวพรรณ คือ การฉีดไขมัน 4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคิดเห็นการสื่อสารการตลาด มีความ สัมพันธ์ในทิศทางบวกกับพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงามด้านผิวพรรณของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

How to Cite

เมนะสินธุ์ ภ. (2017). ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการ สถาบันเสริมความงามด้านผิวพรรณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(2), 95–110. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/78031

Issue

Section

Original Articles