การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Authors

  • เต็มใจ มนต์ไธสงค์

Keywords:

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาการดำเนินการที่เป็นเลิศ

Abstract

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิน การที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยจำแนกตามสังกัด ตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ทำงานในมหาวิทยาลัย และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 320 คน ได้มา จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเทียบสัดส่วน และการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ แบบสอบถาม และ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิน การที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งหมด 7 หมวด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลจากการวิจัยพบว่า 1) สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ สังกัดคณะ / โรงเรียน มีตำแหน่งงานอยู่ในสายวิชาการ ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท ระยะเวลาการทำงานในมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง 3 – 6 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 1-3 ปี 2)บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายหมวดพบว่ามีการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ อยู่ในระดับมากทุกหมวด

Downloads

How to Cite

มนต์ไธสงค์ เ. (2017). การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(2), 61–76. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/78017

Issue

Section

Original Articles