ผลกระทบนวัตกรรมบริการต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน: ในบริบทสถาบันอุดมศึกษา

Authors

  • อรพรรณ คงมาลัย
  • สมฤทัย น้ำทิพย์

Keywords:

นวัตกรรมบริการ, ความพึงพอใจของนักศึกษา, ความจงรักภักดีของนักศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา

Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดของนวัตกรรมบริการ การรับรู้ถึงคุณภาพ การรับ รู้ถึงคุณค่า และภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยระเบียบ วิธีการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การทบทวนทฤษฎี เอกสาร และการศึกษาเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ ใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ จำนวน 5 แห่ง ซึ่งได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ รวม ทั้งสิ้น 302 ชุด (คิดเป็นร้อยละ78.03) และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจและ การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการระบุปัจจัยด้านนวัตกรรม บริการที่แฝงด้วยส่วนผสมทางการตลาด-7P’s ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ นวัตกรรมองค์กรทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด รองลงมา คือ นวัตกรรมรูปแบบทางธุรกิจ นวัตกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมหลักสูตร และนวัตกรรม การบริการนักศึกษา อีกทั้ง ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การรับรู้ถึงคุณค่า และการรับรู้ถึง คุณภาพ ยังส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาอันนำมาสู่ความจงรักภักดีอีกด้วย

Downloads

How to Cite

คงมาลัย อ., & น้ำทิพย์ ส. (2017). ผลกระทบนวัตกรรมบริการต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน: ในบริบทสถาบันอุดมศึกษา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(2), 43–60. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/78012

Issue

Section

Original Articles