รูปแบบองค์ประกอบข้อตกลงในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า ของการจัดแสดงสินค้า

  • ภูดิศ ภานุภ์คนันท์
  • ศิวารัตน์ ณ ปทุม
  • ปริญ ลักษิตามาศ
Keywords: การรับรู้คุณค่า, การจัดแสดงสินค้า, ข้อตกลง, ผู้จัดการแสดงสินค้า

Abstract

     การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบข้อตกลงสำหรับการจัดงาน แสดงสินค้าและการรับรู้คุณค่าในมุมมองของลูกค้า 2) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ ข้อตกลงที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการจัดงานแสดงสินค้าในมุมมองของลูกค้า และ 3) เสนอแนะแนวทางการ เสริมสร้างคุณค่าการจัดงานแสดงสินค้าตามการรับรู้ของลูกค้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่ง เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มางานจัดแสดงสินค้า จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน การวิเคราะห์ ข้อมูลครั้งนี้ได้ใช้ค่าสถิติอันได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ ข้อตกลงสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าในระดับมาก ( χ= 3.88) และมีการรับรู้คุณค่าการจัดงานแสดง สินค้าในระดับมาก ( χ= 4.15) โดยมีความคิดเห็นระดับมากที่สุดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ความเป็นส่วนตัว และมีความคิดเห็นระดับมากเกี่ยวกับการแสดงออกของตนเอง และอัตลักษณ์ ความเป็นเอกลักษณ์ ความสามารถ และความเป็นเลิศในอาชีพ ข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องเพศ อายุ ภูมิลำเนา การร่วมงานแสดง สินค้า องค์ประกอบสำคัญ และเงื่อนไขข้อตกลงสำหรับการจัดงานแสดงสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อ การรับรู้คุณค่าการจัดงานแสดงสินค้า (R2 = 0.497) แนวทางการเสริมสร้างคุณค่าการจัดงานแสดงสินค้า ตามการรับรู้ของลูกค้า พบว่า ควรพิจารณาคัดเลือกข้อมูลข่าวสารผ่านการแสดงถึงความเป็นอิสระส่วนตัว การแสดงออกที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ นอกจากนี้ควรสะท้อนการเสริมสร้างอาชีพ และ การเพิ่มทักษะในการจัดแสดงสินค้า

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Original Articles