สภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนชนบทบ้านโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

Authors

  • เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ

Keywords:

ขยะมูลฝอยในครัวเรือน, การจัดการ, อัตราการเกิดขยะมูลฝอย, ชุมชนชนบท

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยเบื้องต้นโดยการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนบ้านโคกม่วงอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู2)สำรวจประเภทและปริมาณ ขยะมูลฝอยของชุมชนจากตัวแทนครัวเรือนจำนวน75คนและการสุ่มตรวจปริมาณขยะมูลฝอยในแหล่งรองรับในชุมชนซึ่งดำเนินการวิจัยโดยใช้การสนทนากลุ่มการสัมภาษณ์การบันทึกและการชั่งขยะมูลฝอยใช้เวลาในการดำเนินการ14เดือนผลการวิจัยพบว่าสภาพการจัดการขยะมูลฝอยเบื้องต้นใช้วิธีเผากลางแจ้งนำไปลักลอบทิ้งณพื้นที่นอกหมู่บ้านและพื้นที่ตีนเขาซึ่งเป็นพื้นที่เอกชนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเข้ามารับผิดชอบในการจัดเก็บและขนย้ายเพื่อการกำจัดด้านประเภทและปริมาณขยะมูลฝอยแบ่งเป็น2ประเภทคือขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูลฝอยทางการเกษตรโดยขยะมูลฝอยชุมชนแบ่งได้2ประเภทย่อยคือขยะเปียกและขยะแห้งจากการใช้แบบบันทึกการเก็บข้อมูลน้ำหนักขยะในครัวเรือนพบว่าประชาชนบ้านโคกม่วงมีอัตราการเกิดขยะเฉลี่ยใกล้เคียง0.1กิโลกรัม/คน/วันส่วนพื้นที่รองรับจากการลักลอบทิ้งพบมีขยะสะสมก่อนศึกษาเท่ากับ761.8กิโลกรัมและมีอัตราการสะสม เพิ่มขึ้นเฉลี่ย37.03กิโลกรัม/ปีดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนชนบทตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงการจัดการในครัวเรือนและเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรจะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

Downloads

How to Cite

ธรรมเสนานุภาพ เ. (2017). สภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนชนบทบ้านโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(2), 9–28. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/78008

Issue

Section

Original Articles