การเป็นผู้นำทางการศึกษาปฐมวัย

Authors

  • จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

Keywords:

ผู้นำทางการศึกษา, การศึกษาปฐมวัย

Abstract

     ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายในสังคม สถานศึกษาปฐมวัยทุกแห่งจำเป็นต้องเลือกสรรผู้นำที่จะเข้ามารับผิดชอบการจัดโปรแกรมทางการศึกษาปฐมวัย ให้มีบริการที่ดี ทั้งด้านการดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยคุณสมบัติสำคัญสำหรับผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบงานดังกล่าวต้องมี คือ การเป็นผู้นำทางการศึกษาปฐมวัยที่จะต้องมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำ 6 ด้าน คือ (1) การเป็นผู้นำทางวิชาการ (2) การติดต่อสื่อสาร (3) การตัดสินใจ (4) การขจัดความขัดแย้ง (5) การเสนอแนวคิดใหม่/การเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่ยอมรับ และ (6) การบริหารเวลา

Downloads

How to Cite

พูลพัฒน์ จ. (2017). การเป็นผู้นำทางการศึกษาปฐมวัย. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(1), 1–16. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/77992

Issue

Section

Original Articles