การสำรวจสาธารณมติ: เสียงสะท้อนจากประชาชน

Authors

  • ณัฐพล แย้มฉิม

Keywords:

การสำรวจสาธารณมติ, โพล, รัฐประศาสนศาสตร์

Abstract

การสำรวจสาธารณมติ (Public Opinion) หรือ โพล (Poll) เป็นกระบวนการในการจัดการกับความคิดของประชาชนกลุ่มหนึ่งๆอย่างเป็นระบบ แล้วนำความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้สาธารณชนนำสารสนเทศดังกล่าวไปใช้เพื่อตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการได้เสียประโยชน์ของตนเอง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตาม การสำรวจสาธารณมติก็ยังคงเป็นสารสนเทศที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย และดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญต่อการตัดสินใจต่างๆ ของสาธารณชนมากยิ่งขึ้นผลการสำรวจสาธารณมติที่มีคุณภาพ มีความแม่นยำ และมาจากความคิดเห็นของ “ประชาชน”อย่างแท้จริง จึงถือเป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่า และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศ สังคม หรือแม้แต่องค์กร ได้อย่างหลากหลายและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในการปกครองระดับประเทศ ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานหรือให้บริการที่มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ประชาชน หรือที่เรียกกันในทางวิชาการว่า “รัฐประศาสนศาสตร์” ดังนั้น การบริหารจัดการประเทศ สังคม หรือองค์กร เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีกระบวนการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยใช้โพล เนื่องจากเป็นวิธีหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนโดยการสอบถามความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐาน และเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด จนทำให้ได้ “คำตอบ” ที่ “กลั่น” ออกมาจากใจประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการต่อไป

Downloads

How to Cite

แย้มฉิม ณ. (2017). การสำรวจสาธารณมติ: เสียงสะท้อนจากประชาชน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(1), 197–210. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/77988

Issue

Section

Review Articles