ภาวะผู้นำด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์การสำรวจความคิดเห็น (poll) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมประชาธิปไตยไทย

Authors

  • ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์

Keywords:

ภาวะผู้นำ, องค์กรแห่งการเรียนรู้, สังคมประชาธิปไตยไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Abstract

     การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการใช้ยุทธศาสตร์ การสำรวจความคิดเห็น (Poll) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมประชาธิปไตยไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะผู้นำด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสำรวจความคิดเห็น (Poll) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมประชาธิปไตยไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 3) เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอรูปแบบของภาวะผู้นำด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการใช้ยุทธศาสตร์การสำรวจความคิดเห็น (Poll) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมประชาธิปไตยไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
     กล่าวได้ว่า ระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในทุกระดับชั้นของผู้ถูกสัมภาษณ์จำนวน 34 คน ประกอบด้วยนักวิชาการ นักการเมืองผู้นำองค์กรเอกชน องค์กรอิสระ ผู้นำภาครัฐ และผู้นำทางศาสนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ส่วนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 421 คน โดยผสมผสานกับวิธีวิจัยและวิธีสัมภาษณ์อื่น ๆ นำมาใช้อย่างละเอียดรอบคอบ
     ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผู้นำต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ พัฒนาตนเอง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าใจในสถานการณ์โลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรทุกคนในองค์กร และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องเพื่ออยู่รอดได้ในสังคมโลก ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตต้องมีกระบวนการที่ทำให้ทุกคนในองค์กรเป็นคนใฝ่เรียนรู้ บูรณาการการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานได้อย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาภายใต้การบริหารโดยยึดหลักประชาธิปไตย
     ด้านยุทธศาสตร์การสำรวจความคิดเห็น (Poll) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมประชาธิปไตยไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า สำนักโพลต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองหรือธุรกิจควรเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อดำเนินการทำโพลอย่างแท้จริงจึงจะได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือในสังคมมีความพร้อมด้านบุคลากรและการทำโพลที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือจะต้องนำหลักวิธีการของการวิจัยเข้ามาใช้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดประเด็น การวางแผนการศึกษา การสร้างเครื่องมือ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลงาน สามารถนำเสนอข้อเท็จจริงมากที่สุด ทั้งความน่าเชื่อถือและความเป็นวิชาการ คำนึงถึงหลักวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมกลุ่มประชากร เก็บข้อมูลอย่างรัดกุมและถูกวิธีผลงานวิจัยต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของการเมืองหรือภาคธุรกิจ มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ตรงกับความต้องการของสังคม มีการเผยแพร่ข่าวโดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ครอบคลุมในทุกสื่อ และมีการทำโพลอย่างต่อเนื่อง
     ดังนั้น ผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สามารถนำมาสรุปเป็นโมเดล (Model) ทางการวิจัยว่า From “The Daily Monitoring Public Opinion Poll” To “The Enlightening Future National Compass” จาก “เครื่องมือตรวจสอบประชามติสาธารณะรายวัน” สู่ “เข็มทิศส่องทางอนาคตของชาติอันเพ็ญพิสุทธิ์”

Downloads

How to Cite

สิริสัจจานุรักษ์ ณ. (2017). ภาวะผู้นำด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์การสำรวจความคิดเห็น (poll) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมประชาธิปไตยไทย. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(1), 163–180. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/77986

Issue

Section

Original Articles