การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา

Authors

  • เขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ

Keywords:

การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและโคบิต

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) รองรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนำแนวคิดเชื่อมต่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบที่เหมาะสม และนำมาพัฒนาเป็นระบบที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานอยู่ในแวดวงการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสนใจในการทำวิจัยเลือกศึกษากรอบมาตรฐาน COBIT (Control Objective for Information and Related Technology),ITIL(The Information Technology Infrastructure Library) และ EdPEx(Education Criteria for Performance Excellence)โดยเน้นเฉพาะในองค์ประกอบด้านระบบบริหารความเสี่ยง  ซึ่งเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้ทุกองค์กรมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีเป็นตัวแบบประเมินและวิเคราะห์กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุด จากผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555 ตามกรณีศึกษางานวิจัยนี้จัดทำในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณาและการวิจัยเชิงสำรวจตามกรณีศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในสายเทคโนโลยีสารสนเทศสัมภาษณ์ผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบกระบวนการต่างๆและการศึกษาจากงานวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กรเป็นหลักในการศึกษาวิจัย จากการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปผลจากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ว่า สามารถดำเนินงานตามกระบวนการโดเมนของ PO1-PO10 ของกรอบมาตรฐานโคบิตให้มีความสอดคล้องในเรื่องการวางกลยุทธ์ขององค์กรได้เพียงร้อยละ 90 เท่านั้นเนื่องจากยังคงมีข้อจำกัดบางประการ อาทิ ข้อจำกัดด้านวัฒนธรรมขององค์กร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องทั้งโดเมนของ PO1-PO10 ซึ่งจะส่งผลให้แผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้สามารถพัฒนาการดำเนินงานได้ตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์และในที่สุดจะส่งผลให้การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสอดคล้องไปทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้น คือ การนำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเข้ามาใช้ทุกกระบวนการดำเนินงาน จะส่งผลให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน อันจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

Downloads

How to Cite

แสนยะนันท์ธนะ เ. (2017). การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(1), 75–92. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/77979

Issue

Section

Original Articles