การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน ในจังหวัดราชบุรี

Authors

  • วรรณา โชคบรรดาลสุข
  • กุลยา อนุโลก
  • วรลักษณ์ ทองประยูร

Keywords:

กลยุทธ์การแข่งขัน, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, ผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน 2) ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน และ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี  ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 44 คน ใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและจำหน่าย  ปัจจัยแห่งความสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการรังสรรค์ข้อมูลครบทุกประเด็นแบบองค์รวม ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคของ  ผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวนคือมีคนทอผ้าจกไท-ยวนลดลง ทอลวดลายง่ายขึ้นความละเอียดลดลง การแปรรูปผลิตภัณฑ์มีน้อย การประชาสัมพันธ์และการกระจายสินค้ามีน้อย ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ปัจจัยแห่งความสำเร็จพบว่าช่างทอรุ่นเก่ายินดีถ่ายทอดความรู้สู่ช่างทอรุ่นใหม่ มีวัฒนธรรมประเพณีที่ให้สวมใส่ผ้าพื้นเมือง กลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี  คือสร้างคุณค่าของผ้าโดยเน้นว่าเป็น  ผ้าทอมือโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างช่างทอรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกสืบสานอนุรักษ์ สร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด หน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

Downloads

Published

2015-05-31

How to Cite

โชคบรรดาลสุข ว., อนุโลก ก., & ทองประยูร ว. (2015). การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน ในจังหวัดราชบุรี. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(1), 17–32. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/77537

Issue

Section

Original Articles