ปัจจัยทางจิตลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Authors

  • จินตนา ตันสุวรรณนนท์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ปิยะนุช เพียรรัตน์พิมล หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Keywords:

การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง, ปัจจัยทางจิตลักษณะส่วนบุคคล, ปัจจัยทางสังคม

Abstract

Abstract

The objectives of this research were (1) to study the relationships of personal psychological factors and social factors with self-directed learning of Suan Dusit Rajabhat University students; (2) to investigate factorsfor prediction of self-directed learning of Suan Dusit Rajabhat University students; and (3) to compare thelevels of self-directed learning of Suan Dusir Rajabhat University students from different faculties. The researchsample consisted of 450 regular undergraduate students from four faculties of Suan Dusit Rajabhat University inthe 2008 academic year, obtained by two-stage random sampling. The employed research instrument was aquestionnaire on self-directed learning and related factors. Statistics for data analysis and hypothesis testing werePearson product-moment correlation coefficient, stepwise multiple regression analysis, and one-way ANOVA.Research findings indicated that each of the personal psychological factors, namely, achievement motivation,attitude toward self-directed learning, and self efficacy had positive correlations with self-directed learning whichwere significant at the .01 level; and each of the social factors, namely, learning environment, relationshipbetween instructors and students, and relationship between students and friends had positive correlations withself-directed learning which were also significant at the .01 level. In this research, five factors were identified,namely, achievement motivation, attitude toward self-directed learning, self efficacy, learning environment, andrelationship between students and instructors that could be combined to predict self-directed learning significantlyat the .01 level, with the combined predictability of 59.5 percent. Furthermore, no significant difference wasfound when the levels of self-directed learning of students from different faculties were compared.

Keywords: Self-Directed Learning, Personal Phychological Factors, Social Factors

 

Downloads

How to Cite

ตันสุวรรณนนท์ จ., & เพียรรัตน์พิมล ป. (2013). ปัจจัยทางจิตลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 6(1), 32–41. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5291

Issue

Section

Original Articles