การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์โดยใช้วิธี 4MAT

Authors

  • กัมพล ทองเรือง
  • เปรื่อง กิจรัตน์ภร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • สุทิติ ขัตติยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • สรวงสุดา ปานสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

รูปแบบการเรียนของคอล์บ, วิธี 4MAT, บทเรียนออนไลน์, Kolb’s Learning Styles, 4MAT Model, E-learning

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบบทเรียนออนไลน์ โดยใช้วิธี 4MAT ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบหยั่งลึก นำผลการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้อหา 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การตีความ การเปรียบเทียบ การสังเคราะห์ และสรุป สร้างรูปแบบบทเรียนออนไลน์โดยใช้วิธี 4MAT จากนั้นนำไปทดลอง โดยการวิจัยกึ่งทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่มประชากรที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 32 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพรูปแบบบทเรียนออนไลน์คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบบทเรียนออนไลน์โดยใช้วิธี 4MAT มีประสิทธิภาพเท่ากับ ร้อยละ 82.97/82.50 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80

คำสำคัญ : รูปแบบการเรียนของคอล์บ, วิธี 4MAT, บทเรียนออนไลน์

 

Abstract

The purposes of this research were to construct and evaluate the efficiency of online lessons format by using a 4 MAT method. The researcher had conducted the research by in- depth interviewing the experts. The interview results had been analyzed in to four steps which were interpretation, comparing, synthesizing, and concluding by constructing the online lessons. In order to evaluate the efficiency of the lessons’ format, the quasi- experimental research was employed with the population group which were 32 students from an electrical technology program, Phranakhon Rajabhat University. The statistics used for data analysis was percent mean. The result of this research had indicated the efficiency of the format of online lessons by using 4 MAT methods was 82.97/82.50 which was higher than the standard criteria of 80/80.

Keyword : Kolb’s Learning Styles, 4MAT Model, E-learning

Downloads

How to Cite

ทองเรือง ก., กิจรัตน์ภร เ., ขัตติยะ ส., & ปานสกุล ส. (2013). การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์โดยใช้วิธี 4MAT. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 7(1), 89–96. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5181

Issue

Section

Original Articles