สื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Authors

  • ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  • วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  • ชุษณะ จันทร์อ่อน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

Keywords:

สื่อการสอน, เด็กปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, Instructional media, Preschool children, Preschool children development center

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ชุด เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสาระที่ควรเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 2) ศึกษาคุณภาพสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ชุด เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสาระที่ควรเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ชุด เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ในสาระที่ควรเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก โดยกำหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 3 ห้อง 2 จำนวน 50 คน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากกลุ่มประชากรโดยใช้สูตรสำเร็จของแคร็คกี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ที่ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)   เครื่องมือในการทดลอง ได้แก่ สื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ชุด เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ประสิทธิภาพของสื่อมีคุณภาพเหมาะสมในระดับมาก  ( \bar{x} =  4.36  ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. การประเมินคุณภาพสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก โดยครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมพบว่าสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก มีคุณภาพเหมาะสมในระดับมากที่สุด \bar{x} = 4.54)

2.ความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยชุดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( \bar{x} = 4.60)

3. ข้อเสนอแนะของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เสนอแนะว่าภาพประกอบบางเรื่องเล็กเกินไป และต้องการให้มีการจัดทำสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในสาระที่ควรเรียนรู้ สาระอื่นๆ

คำสำคัญ : สื่อการสอน, เด็กปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

Abstract

The purposes of this research were as follows: 1) to develop instructional media for childhood in child development centers - stories about children set. 2) to study instructional media quality for childhood - stories about children set and 3) to study satisfaction of child caregiver teachers in the child development centers toward instructional media for childhood - stories about children set. The populations used in this research were 50 child caregiver teachers who are in the undergraduate majoring in Early Childhood Education of Suan Dusit Rajabhat University at the child development centers of Phra Nakhon Si Ayutthaya in conditions of the co-operational project between Department of Local Administration and Suan Dusit Rajabhat University.  The data was collected by instructional media for childhood - stories about children set, evaluation of instructional media quality and the satisfaction questionnaires. Arithmetic Mean and Standard Deviation were used for the analysis of data.  The sample group used in this the research from the population calculated by fix formula of Krejcie and Mogan at 0.5 of significant level with 5% of deviation was 44 people through using the way of simple random sampling. The tool in this examination was instructional media for childhood of stories about children set. The tools for collecting data were instructional media quality assessment and satisfaction questionnaire of qualitative media efficiency in ( \bar{x} =  4.36 ). The statistics were average and standard deviation.

The research findings:

1. Results of the evaluation of instructional media quality for childhood - Stories About children set by child caregiver teachers in the child development centers showed instructional media for childhood - Stories about Children Set has highest level of appropriate quality. ( \bar{x} = 4.54)

2. Results of the satisfaction of child caregiver teachers in the child development centers toward instructional media for childhood - Stories About children set had highest level of satisfaction. ( \bar{x} = 4.60)

3. Recommendations of child caregiver teachers in the child development centers toward instruction media for childhood - Stories About children set showed that some stories’ illustrations had small-sized and they required another essential to learning content of instructional media for childhood.

Keywords : Instructional media, Preschool children, Preschool children development center

 

Downloads

How to Cite

โรจนวิเชียร ศ., โรจนวิเชียร ว., & จันทร์อ่อน ช. (2013). สื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 7(1), 47–58. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5173

Issue

Section

Original Articles