ผลการใช้รูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Authors

  • ฐิติยา เนตรวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ใจทิพย์ ณ สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

การเรียนร่วม, ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์, mainstreaming, online learning communities

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์จากการใช้รูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2) เปรียบเทียบความเป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ4) ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียน

ร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 67 คน โดยเป็นนักศึกษาปกติ 60 คนและเป็นนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความเป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธี การคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ซึ่งผลการศึกษาพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์มีความเป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนร่วมโดยเห็นด้วยในระดับมาก

คำสำคัญ : การเรียนร่วม, ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์

 

Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the characteristic of online learning community by using a mainstreaming model to develop online learning community  for students at Suan Dusit Rajabhat University , 2) to compare the characteristic of online learning community  before and after using a mainstreaming model to develop online learning community  for students at Suan Dusit Rajabhat University, 3) to compare the learning achievement  before and after using a mainstreaming model to develop online learning community  for students at Suan Dusit Rajabhat University and 4) to examine student’s opinion on a mainstreaming model to develop online learning community  for students at Suan Dusit Rajabhat University. The sample group in this study consisted of 67 undergraduate students in Home Economics Curriculum, whom registered in the Information Technology of the academic year 2010, Suan Dusit Rajabhat University. There were 60 normal students and 7 students with special needs. The research instruments were  the characteristic of online learning community assessments, the learning achievement test and a student’s opinion questionnaire on  a mainstreaming model to develop online learning community  for students at Suan Dusit Rajabhat University. The statistical analysis employed were percentage, mean, standard deviation and t-test dependent.   The results of the study were the students post-test scores for characteristic of online learning community and learning achievement were significantly higher than pre-test scores at .05 significant level. The students agreed that the mainstreaming model was appropriate at a high level.

Keywords : mainstreaming, online learning communities

Downloads

How to Cite

เนตรวงษ์ ฐ., ณ สงขลา ใ., & สุวรรณณัฐโชติ ป. (2013). ผลการใช้รูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 7(1), 1–10. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5157

Issue

Section

Original Articles