วิธีการทำวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research Methods)

Authors

  • ธเกียรติกมล ทองงอก Ph.d. Candidate

Downloads

How to Cite

ทองงอก ธ. (2013). วิธีการทำวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research Methods). Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 7(2), 153–154. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5152

Issue

Section

Book Review